Mae ein bryniau, ein cymoedd a’n gwastadeddau arfordirol yn doreithiog eu treftadaeth ffydd gyfoethog, ac eto mae llawer o’r straeon, safleoedd a chwedlau wedi eu colli neu eu cuddio.

Dyma’ch gwahodd chi i gymryd rhan mewn helfa drysor gymunedol i ddathlu’n traddodiadau ffydd byd-eang mewn Cristnogaeth, Islam, Iddewiaeth, Hindŵaeth, Bwdistiaeth a safleoedd cynhanesyddol de Cymru.

Byddwn ni’n dod atoch chi i ddarganfod y trysor gyda chi, yn eich ardal neu’ch cymuned chi. Rydym yn hapus i ddod am dro, cynnal sgyrsiau, cymryd rhan mewn cyngherddau, sesiynau galw heibio, mynychu ysgolion a digwyddiadau.

Bydden ni wrth ein bodd i chi gymryd rhan! Awgrymwch fannau i’w fforio, straeon heb eu hadrodd, pobl a anghofiwyd…

Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan y fenter hwyluso diwylliannol Coleridge in Wales Cyf a gafodd ei sefydlu gan y canwr Richard Parry. Mae ganddyn nhw brofiad eang o drefnu digwyddiadau a phrosiectau dan arweiniad y gymuned gan gynnwys Gŵyl 80 diwrnod Coleridge yng Nghymru yn 2016, a chynhyrchu sioe agoriadol Carnifal y Môr ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Chaerdydd yn 2018.

Cysylltwch â ni yn: [email protected]

CYMERWCH RAN YN YR HELFA DRYSOR

Beth yw’r trysorau yn y dirwedd ffydd yn eich bro chi?

Ein henw ni ar yr archwiliad yma yw helfa drysor gymunedol. Rhowch wybod i ni am y straeon, y bobl a’r dreftadaeth yn eich ardal chi, a byddwn ni’n dod allan i’w trafod, eu fforio a’u dathlu gyda chi.

Ar ôl yr helfa drysor, y flwyddyn nesaf byddwn ni’n lansio gwefan newydd ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol a chymunedau lleol er mwyn i bawb gael fforio a mwynhau tirweddau ffydd anhygoel ac amrywiol De Cymru.

Mae’n Amser Stori!

Rydyn ni’n gwahodd cymunedau, grwpiau, ysgolion, pentrefi, sefydliadau ac Awdurdodau Lleol i gymryd rhan ac i ymuno â’r helfa drysor.

Cymerwch Ran

DE CYMRU

Mae Coleridge in Wales yn gweithio mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llandaf ar y prosiect yma.

Mae’r prosiect wedi derbyn arian drwy’r Gronfa Arloesi Cynhyrchion Twristiaeth (TPIF) ac mae’n cael ei gefnogi gan Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygiad Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw annog syniadau cynnyrch arloesol newydd drwy weithio mewn partneriaeth er mwyn cael effaith ehangach a denu mwy o ymwelwyr.

Mae’n bleser mawr gan brosiect Tirweddau Ffydd fod wedi derbyn arian oddi wrth Allchurches Trust.

AR Y CYD Â

DILYNWCH EIN INSTAGRAM