Cyfle Gwaith – Cynorthwyydd Personol / Prosiect

Cynorthwyydd Personol / Prosiect

PENARTH, BRO MORGANNWG

Rhan amser (20 awr), dros dro (11 mis)

£12-15 yr awr, yn dibynnu ar brofiad

Rydym yn chwilio am rywun dymunol, trefnus ac effeithlon ar gyfer rôl Cynorthwyydd Personol / Prosiect, a fydd yn ganolbwynt gweinyddol i brosiect twristiaeth/diwylliannol dynamig a chyffrous newydd yn Ne Cymru a fydd yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2020.

Y RÔL:

  • Cynorthwyydd Personol i arweinydd y prosiect
  • Sicrhau y rheolir dyddiaduron, gweithgarwch a chyfarfodydd yn effeithiol
  • Cefnogi cyfarfodydd, cadw nodiadau, diweddaru cyfathrebiadau a newyddion
  • Cefnogi prosiectau, llunio dogfennau a chynnal perthynas waith hyderus a llwyddiannus gyda phartneriaid a chyfranogwyr presennol a newydd y prosiect
  • Rhoi cefnogaeth weinyddol o ddydd i ddydd, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd, cadw cyfrifon y prosiect, bwcio digwyddiadau a threfniadau teithio

HANFODOL:

Er mai dod o hyd i’r person iawn yn hytrach na’r profiad iawn sydd o bennaf ddiddordeb i ni, rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â’r canlynol:

  • Profiad o un flwyddyn o leiaf mewn rôl Cynorthwyydd Gweithredol
  • Profiad blaenorol o gydlynu prosiectau
  • Sgiliau TG cryf, sgiliau teipio cyflym
  • Sgiliau trefnu rhagorol
  • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf

AMDANOM NI:

Mae Coleridge in Wales Ltd yn gwmni hwyluso diwylliannol bychan a dynamig, wedi’i leoli ym Mhenarth, sy’n cyflwyno prosiectau’n lleol ac yn genedlaethol sy’n dathlu arwyddocâd a phwysigrwydd diwylliant Cymru a’r hyn y gall ei gynnig yn fyd-eang. Rydym yn sefydliad nid-er-elw, ac rydym yn creu’r prosiect presennol hwn mewn cydweithrediad â Chroeso Cymru a’r Eglwys yng Nghymru.

GWNEUD CAIS:

I wneud cais am y swydd hon, e-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut fyddech chi’n gweddu i’r rôl hon at gyfeiriad e-bost y prosiect [email protected] . Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00am, dydd Llun 20 Ionawr 2020. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 20 Ionawr.

Mae’r prosiect wedi derbyn arian drwy’r Gronfa Arloesi Cynhyrchion Twristiaeth (TPIF) ac mae’n cael ei gefnogi gan Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygiad Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw annog syniadau cynnyrch arloesol newydd drwy weithio mewn partneriaeth er mwyn cael effaith ehangach a denu mwy o ymwelwyr.

‹ Yn ôl i Blogiau

DILYNWCH EIN INSTAGRAM